Yerel Yönetimler

Program Tanıtımı

Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik kuruluşlardır.

Günümüzde tüm dünyada hemen hemen her alanda çok yönlü bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm süreci özellikle yönetim alanında var olan geleneksel yönetim usullerinin yetersizliğini gündeme getirmiş, bir yandan özel sektör yönetim usullerinden faydalanılırken diğer yandan işletmeler, baskı grupları, sivil toplum örgütleri gibi unsurları içeren çok aktörlü yönetişim kavramını ortaya çıkarmıştır. Yönetişim kavramı ulusal ve uluslar arası platformlar yanında yerel yönetimler üzerinde de etkisini kaçınılmaz olarak hissettirmiştir. Bu çerçevede yerel yönetimlerde kendini yenileme çabası içine girmiş ve karar sürecinde geniş bir katılımı sağlamaya yönelik olarak ‘yerel yönetişim’ ağırlık kazanmaya başlamıştır. Günümüzde geçmişe nazaran merkezi yönetimler ve yerel yönetimler arasında genel bir uzlaşının olduğunu hatta yetki ve sorumluluk paylaşımında geçmişten gelen merkezin egemenliğinin azalarak yerel yönetimlerin daha çok ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu nedenle yerel yönetimler yerel politikaların oluşumunda, yerelin kalkınmasında gerek merkezle ve özel sektörle gerekse diğer aktörlerle (kalkınma ajanslarıi sivil toplum ögütleri v.b.) işbirliği projelerine hız vermektedir. Bunun yanısıra Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Büyükşehir Belediye, Belediye ve İl Özel İdaresi Kanunlarında yapılan önemli değişiklikler ile söz konusu yerel yönetim birimlerinin güçlendirilmesi, görev ve yetkilerinin genişletilmesi çok önemli bir aşamayı oluşturmuştur.

Yerel yönetimlerin bu denli önem kazanması kaçınılmaz olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının da önemini arttırmıştır. Ülkemizde öteden beri yerel yönetimlerde nitelikli, yetişmiş uzman personel istihdam edilememesi sorunu günümüzde hızla çözülmeye çalışılmaktadır. Nitekim bu alandaki ihtiyacın özellikle üniversitelerin Kamu Yönetimi ve özellikle Yerel Yönetimler bölümleri tarafından karşılanması mümkün olacaktır.

Mezunlarımızın Dikey Geçiş ile Geçebilecekleri Lisans Programları

Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2014, Salı