Hisarcık Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

HİSARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ YÖNERGESİ

 

 

Amaç ve kapsam

Madde 1-Bu Yönerge, Hisarcık Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören öğrencilerin zorunlu staj işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2-Bu Yönerge, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesi”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-Bu Yönergede geçen;

Birim: Hisarcık Meslek Yüksekokulunu,

Bölüm: Hisarcık Meslek Yüksekokulu Bölümlerini,

Program: Hisarcık Meslek Yüksekokulu Programlarını,

Müdür: Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,

Yönerge: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesini ifade eder.

Genel hükümler

Madde 4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesine uygun olarak hazırlanan bu yönerge birim staj komisyonunun teklifi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Madde 5-Staj ile ilgili işlemler, ilgili birim staj komisyonunca düzenlenir.

Stajın Düzenlenmesi

Madde 6-Staj süresi, 30 iş günüdür. Staj başlangıç ve bitiş tarihleri birim staj komisyonunun teklifi ile Müdürlük tarafından her yıl Eylül ayında belirlenir.

Madde 7-Staj, 1. sınıf sonundaki yaz döneminde tek seferde 30 iş günü olarak yapılır. Ancak, zorunlu haller dışında mazeretin kabulü durumunda 2. sınıf sonundaki yaz döneminde de tek seferde 30 iş günü olarak yapılabilir.

Madde 8-Staj, yurt dışında veya yurt içindeki, ilgili staj komisyonunca uygun görülen özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

Madde 9-Birim staj komisyonunun kararıyla öğrencilere bölüm veya program içinde staj yaptırılabilir. Birim yönetim kurulunca staj çalışmalarının yürütülmesini ve denetimini sağlamak üzere komisyon veya yürütücü öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Madde 10-İlgili staj komisyonunca işyerinde staj yapması uygun görülen öğrenciye staj sonrası doldurulacak evraklar, birim yetkilileri tarafından teslim edilir.

Madde 11-Öğrencilerin, stajlarını ilan edilen tarihler içerisinde yılsonu tatillerinde yapmaları esastır. Ancak, öğrenciler tüm ders yükünü tamamlamış olmaları durumunda stajlarını dönem içinde de yapabilirler.

Madde 12-Staj yapan öğrenciler, staj süresi içinde staj yerinde uygulanan mevzuata, çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.

Madde 13-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 87. maddesi e bendi gereği zorunlu staj süresince % 1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi okulumuz tarafından ödenir.

Madde 14-Staj yapacak öğrenciler; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği staja başlamadan önce, “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”ni almak zorundadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almayan öğrencilere staj yaptırılamaz.

Madde 15-Yapılan staj, bitiş tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde teslim edilir. Süresi içinde teslim edilmeyen stajlar geçersiz sayılır ve ilgili yeniden staj yapar.

Madde 16-Staj yapılacak işyerinin programlara göre uygunluk koşulları yönerge ekinde                ( Ek-1) belirlenmiştir. Yeni açılan veya açılacak programların staj yapılacak işyerinin uygunluk koşulları ilgili programın bölüm başkanınca belirlenerek yönerge ekine (Ek-1) eklenir.

Staj Sonrası

Madde 17-Birim staj komisyonu, gerek duyulduğunda staj alt komisyonları oluşturarak her öğrencinin staj evrakını inceler veya incelettirir ve bu incelemenin sonunda stajının kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Staj çalışması kabul edilmeyen öğrenciler, bu çalışmayı tekrar ederler.

Madde 18-Staj evrakı birim yetkilileri tarafından tasnif edilir, bu evraklar öğrencinin mezuniyetini takip eden iki yıl süreyle saklanır.

Yürürlük

Madde 19-Bu yönerge, Birim Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20-Bu Yönergeye ait hükümler, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.

 

EK – 1

PROGRAMLARA GÖRE STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

 

CEZA İNFAZ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları

2- Denetimli Serbestlik Müdürlükleri

 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)

2- İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının bulunduğu tüm işyerleri (kamu, özel sektör)

 

BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- Kamu ve Özel (Yerli ve Yabancı) Bankaların genel müdürlükleri veya şubeleri

2-Bankaların çalışma esasları, denetim ve gözetim fonksiyonları gibi konularda hizmet veren devlet kuruluşları (TCMB, Hazine Müsteşarlığı, BDDK(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , TMSF, TBB vb.)

3- Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerinin (Kamu, Özel, Yabancı) genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve kurumsal acenteler, eksperlik ve brokerlik şirketleri

 

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- Kamu kurumları ve özel teşebbüslerde faaliyet gösteren firmalar

2- Kamu ve Özel (Yerli ve Yabancı) Bankaların genel müdürlükleri veya şubeleri

3- Mağaza, acenteler, gazeteler, belediyeler gibi halkla ilişkiler birimi olan kurumlar

 

LOJİSTİK PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- Nakliyecilik sektöründeki firmalar

2- Uluslararası düzeyde mal sevkiyatı ve dağıtımı yapan firmaların ilgili birimleri

3- Faktoring şirketlerinde veya farklı alanlarda (üretim, satış ve hizmet) faaliyette bulunan her tür işletmeler

 

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- Belediyeler

2- Belediyelere bağlı kuruluşlar

3- Yerel yönetim birlikleri yanında konu ile ilgili olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezleri

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- Kurumların insan kaynakları ve halkla ilişkiler departmanları

2- Araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları

 

DIŞ TİCARET PROGRAMI STAJ İŞYERİ ÖZELLİKLERİ

1- Firmaların dış ticaret birimleri

2- Bankaların hazine ve dış ilişkiler bölümleri

3- Farklı alanlarda (üretim, satış ve hizmet) faaliyette bulunan her tür işletmeler

 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, Perşembe